Avís - Accessibilitat - Visita Calafell

Accessibilitat

Aquest lloc web està dissenyat i desenvolupat d’acord amb les directrius de W3C (Consorci de World Wide Web) i les exigències del WCAG (Directrius d’Accessibilitat de Continguts de Web). El nostre desig és que tota la informació publicada aquí sigui accessible i útil per a tothom.

Declaració d’accessibilitat

L’Ajuntament de Calafell s’ha compromès a fer accessible aquest lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://visit.calafell.cat.

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació:

  • Alguns documents en PDF no són totalment accessibles.
  • Hi ha algunes pàgines i documents que no estan escrits en llenguatge planer.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 4 d’octubre de 2021. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria interna.

Darrera revisió de la declaració: 13 de gener de 2022.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a través de la bústia de contacte de l’Ajuntament de Calafell o per correu electrònic a info@calafell.cat.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Fer una reclamació referent a dificultats d’accés al contingut d’aquest lloc web.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web visit.calafell.cat.