Avís legal i política de privacitat - Visita Calafell

Avís legal i política de privacitat

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant LSSIICE), l’AJUNTAMENT DE CALAFELL, amb CIF P4303700A, amb domicili a plaça de Catalunya 1, 43820 Calafell (TARRAGONA), i adreça electrònica dpo@calafell.cat, manifesta que són de la seva propietat:

L’AJUNTAMENT DE CALAFELL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presència en línia a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, l’AJUNTAMENT DE CALAFELL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus mitjans en línia.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet o xarxes socials de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquest no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Xarxes socials

Caldrà que l’usuari disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb l’AJUNTAMENT DE CALAFELL i que accepti la relació amb la seva xarxa social. Si es realitza així, l’AJUNTAMENT DE CALAFELL tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la mateixa xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que l’AJUNTAMENT DE CALAFELL pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar a com amistat, seguidor o usuari.

Les actuacions que realitzi l’AJUNTAMENT DE CALAFELL podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquests mitjans digitals.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari n’accepta les bases legals, que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú.

Es recorda als usuaris que les publicacions que facin en les xarxes socials seran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que els puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la imatge de tercers, així com les normes de les mateixes xarxes socials, que consten en els següents enllaços:

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present s’autoritza que les dades personals facilitades en els mitjans en línia siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL amb CIF P4303700A, amb domicili a plaça de Catalunya 1, 43820 Calafell (TARRAGONA):

  • Si les seves dades són tractades a través de l’enviament de correus electrònics, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i poder respondre. Les seves dades seran conservades fins que no es resolgui la sol·licitud, i no es comunicaran a tercers.
  • Si són facilitades en el formulari de subscripció al nostre butlletí, aquestes seran tractades amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos. Aquestes dades no seran comunicades a tercers i seran conservades fins que la persona interessada en demani la supressió.
  • Si són tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb allò detallat anteriorment, aquestes seran incorporades en el fitxer de Xarxes socials i Màrqueting responsabilitat d’aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interactuació dels usuaris d’aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l’entitat. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercir els drets previstos:

  • D’accés: la persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació respecte als tractaments realitzats.
  • Rectificació: està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. La persona interessada té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  • Supressió: la persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”) quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, quan la persona interessada s’oposa al tractament, quan les dades s’han tractat il·lícitament, quan s’han de suprimir per complir una obligació legal o quan s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: la persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades: la persona interessada té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.
  • No ser objecte de decisions individuals automatitzades: la persona interessada té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions caldrà que es facin a l’AJUNTAMENT DE CALAFELL, plaça de Catalunya 1, 43820 Calafell (TARRAGONA), o posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a dpo@calafell.cat.

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL, el qual determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l’autoria; que implica que es podran utilitzar ii explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre que es faci menció que l’AJUNTAMENT DE CALAFELL és l’autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels continguts i elements gràfics ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es puguin dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat de ser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a l’AJUNTAMENT DE CALAFELL implicarà l’incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu cessament i eliminació immediats, i podrà exercitar les accions que considerin adients per respectar la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina. No és responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL l’ús que en faci l’usuari, sinó que la responsabilitat recaurà exclusivament en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d’utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

L’AJUNTAMENT DE CALAFELL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. L’AJUNTAMENT DE CALAFELL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’enjudiciament civil vigent, pugui correspondre-li.